C5X- Kite Leash 1200

Kiteboarding Kite Leash- C5X 1200